Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Med den nye aftale kan selskaber og virksomheder få et ekstra fradrag for forsknings- og ...
11. november 2020

Fradrag for forskning og udvikling forhøjes til 130 %

Et ekstra skattefradrag i 2020 og 2021 skal sammen med skattekreditordningen øge virksomhedernes incitament til at investere. OPDATERING: Ordningen er forlænget til 2022.

Det skattemæssige fradrag, som virksomheder og selskaber kan få for deres udgifter til forsknings- og udviklingsvirksomhed, bliver endnu højere end forventet efter den politiske aftale fra november 2017.

Dengang blev det besluttet at forhøje virksomhedernes fradrag for udgifter til forskning og udvikling gradvist fra 100 % til 110 % frem mod 2026.

Nu har et politisk flertal i Folketinget indgået en aftale om at forhøje fradraget ekstraordinært til 130 % for indkomstårene 2020 og 2021. Det sker for at øge erhvervslivets incitament til at investere i skyggen af corona-krisen.

NB: Ordningen er siden forlænget til 2022.

Hvor stort er fradraget for forsknings- og udviklingsvirksomhed?

Med den nye aftale kan selskaber og virksomheder få et ekstra fradrag for forsknings- og udviklingsomkostninger i det år, hvor omkostningen afholdes. Alternativt kan de afskrive omkostningerne med lige store årlige beløb i indkomståret og i de efterfølgende fire.

Reelt betyder det, at en virksomhed kan fratrække et større beløb i den skattepligtige indkomst, end den faktisk har investeret i året – uanset, om omkostningerne afskrives eller straksfradrages.

År 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 og frem
Fradragssats 101,5% 101,5% 130% 130% 130% 108% 108% 108% 110%

Fradraget gælder ved samlede udgifter op til 845 mio. kr. i indkomståret 2020 og op til 910 mio. kr. i indkomståret 2021.

Læs mere længere nede i artiklen om, 
hvilke omkostninger fradraget omfatter.

Skattekreditordningen refunderer skatteværdien af dit underskud

Hvis en virksomhed – eller de virksomheder/selskaber, den sambeskattes med – ikke kan udnytte eller modregne udgifterne til forsknings- og udviklingsomkostninger i andre skattepligtige indkomster og dermed har skattemæssigt underskud, kan den søge om at få udbetalt skatteværdien af underskuddet. Det sker i kraft af den såkaldte skattekreditordning.

Her kan der udbetales en skattekredit, som svarer til skatteværdien af et underskud på op til 25 mio. kr. Med den gældende selskabsskattesats på 22% svarer det til 5,5 mio. kr.

For sambeskattede selskaber gælder en samlet grænse på 25 mio. kr. Reglerne og grænserne ændres ikke på nuværende tidspunkt.

Sådan beregnes skattekreditten

Skattekreditten beregnes som den skattemæssige værdi af underskuddet for det indkomstår, hvori underskuddet er opstået. Skatteværdien af underskud til fremførsel bliver således mindre.

Man kan kun få refunderet skatteværdien af det underskud, der vedrører forsknings- og udviklingsomkostninger, og man kan kun søge om refusion af den ”rene” udgift – altså de 100%. De resterende 1,5 – 30% (det forhøjede fradrag) vil medføre et underskud til fremførsel og modregning i senere indkomstår.

Eksempel på beregning af en skattekredit Beløb
Forsknings- og udviklingsomkostninger afholdt år 2020 -5.000.000 kr.
Forhøjet fradrag ved forsknings- og udviklingsomkostninger -1.500.000 kr. (30 % af ovenstående)
Skattepligtigt underskud i alt -6.500.000 kr.
Ansøgning om skattekreditordning +5.000.000 kr.
Fremført underskud til modregning i senere indkomstår -1.500.000 kr.
Skattekreditordning til udbetaling (5.000.000 kr.) 22% 1.100.000 kr.

Hvem kan bruge skattekreditordningen?

Betingelserne for at anvende skattekreditordningen er, at virksomheden eller sambeskatningen har et skattemæssigt underskud i året og har haft forsknings- og udviklingsudgifter som beskrevet herunder.

Hvad omfatter forsknings- og udviklingsomkostninger?

Udviklingsarbejde omfatter anvendelsen af videnskabelig eller teknisk viden til at frembringe nye eller væsentligt forbedrede materialer, mekanismer, produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser. Udviklingsomkostningerne skal desuden knytte sig til erhvervsvirksomheden og have en naturlig sammenhæng med de erhvervsmæssige aktiviteter i virksomheden i øvrigt.  

Derudover skal projektet indeholde:

  • Et nyhedselement, som vurderes i forhold til det aktuelle vidensniveau inden for branchen. Dermed er projekter, der opnår viden ved at kopiere, imitere eller ved “reverse engineering”, eksempelvis ikke omfattet.  Årsagen er, at opnåelse af ny viden er central for al forskning og udvikling.
  • Et element af kreativitet. Det vil sige, at projektet skal baseres på nye koncepter/idéer, der ligger ud over det eksisterende vidensniveau. Rutinemæssig aktivitet er ikke omfattet, mens nye måder at udføre gængse opgaver på baggrund af tilgængelig viden kan være omfattet.
  • Et usikkerhedsmoment. Det er en betingelse, at der i projektet er usikkerhed om omkostningerne, tidshorisonten eller opnåelsen af det forventede resultat.
Udgifter, der som udgangspunkt ikke anses som udviklingsarbejde
• Anskaffelse af forsknings- og udviklingsprojekter, og immaterielle aktiver, der kan straksafskrives jf. AL § 41 • Administrativt og juridisk arbejde ifm. ansøgning om patent eller licenser • Markedsundersøgelser • Produktionsplanlægning • Opstart af produktion • Anskaffelse af driftsmidler til produktion • Redesign til brug for produktionsprocessen mv. • Personaleuddannelse, fx undervisning af medarbejderstaben i forhold til anvendelse af ny teknik eller anvendelsen af nyt maskineri til brug for opstart af produktion • Dokumentations- og informationsarbejde • Bibliotekstjeneste • Rutinemæssig indsamling af data • Service til kunder eller andre afdelinger i organisationen • Arbejdsstudier • Salgs- og markedsanalyser

Læs mere om skattekreditordningen: Skrappe betingelser for skattekredit

Skal vi rådgive eller hjælpe dig?

Hvis du har brug for skattemæssig rådgivning eller assistance i forbindelse med fradrag for forsknings- og udviklingsomkostninger eller skattekreditordningen, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling. Du kan læse mere om os her.
 
Flemming Saabye
Leder af skatteafdelingen
T: 39 53 50 38
fsa@inforevision.dk