Covid-19 Rådgivning om kompensationsordninger

Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Folketinget har vedtaget en række lovforslag før sommerferien. Bl.a. er håndværkerfradraget nu ...
2. juli 2018

Lovændringer før sommerferien

Før sommerferien har Folketinget vedtaget en række lovforslag. Bl.a. er håndværkerfradraget nu gjort permanent. Her er et overblik over lovændringerne.

BoligJobordningen (L173)

BoligJobordningen, bedre kendt som ’håndværkerfradraget’, er nu gjort permanent. Der kan stadig fratrækkes op til 6.000 kr. om året for udgifter til hus- og havehjælp og op til 12.000 kr. om året for udgifter til istandsættelse af boligen mv. Det er stadig kun udgifter til arbejdsløn inkl. moms, der kan fratrækkes. Husk der er kun fradrag ved elektronisk betaling, dvs. enten med dankort, MobilePay eller Netbank.

Fra 2018 kan udgifter til installation af tyverialarmer også fratrækkes under håndværkerfradraget. Omvendt giver følgende ydelser ikke længere fradrag:

1) Installation/udskiftning af anlæg til intelligent varme-, ventilations- og lysstyring

2) Solafskærmning af vinduer og glasdøre

3) Sikring mod oversvømmelse

4) Udskiftning af faste belægninger med permeable belægninger

5) Ladestik til elbiler

6) Energirådgivning

7) Fjernelse af asbest, PCB og bly.

Slut med skat på fri telefon og internet (L173)

Fra og med 2020 er det slut med beskatning af fri telefon og internet, som en medarbejder får stillet til rådighed af sin arbejdsgiver.

Der vil fortsat være en grænse for, hvor mange telefoner mm. den enkelte medarbejder kan få stillet til rådighed til privat benyttelse. Tilsvarende vil mobiltelefoner mm., der stilles direkte til rådighed for andre medlemmer af husstanden end medarbejderen selv, være skattepligtige for medarbejderen.

Fjernelse af udligningsskatten (L173)

Den midlertidige udligningsskat på pensionsudbetalinger er fjernet med virkning for indkomståret 2018.

Udligningsskatten omfatter pensionsudbetalinger over 388.200 kr. i 2017 og blev indført i forbindelse med en nedsættelse af marginalskatten fra 63 til 56 %. Oprindeligt ville den først være fuldt udfaset i 2020.

Forhøjelse af loftet for indskud på børneopsparingskonti (L173)

Med virkning fra og med 2018 kan der indskydes op til 6.000 kr. hvert år på børneopsparingskonti og samlet op til 72.000 kr. for det enkelte barn. Der er fortsat ikke skattefradrag for indbetalinger på børneopsparingskonti.

Lempelse af skattereglerne for aktieløn (L174)

Med virkning fra 1. januar 2018 kan op til 20 % af årslønnen gives i form af aktier, optioner og tegningsretter. Det gælder dog kun, hvis tilbuddet gives til mindst 80 % af de ansatte. Er ordningen forbeholdt nogle få nøglemedarbejdere, er grænsen som hidtil 10 %.

Der er tale om en udvidelse af den såkaldte ”7P-ordning”, hvor virksomheden ikke har fradrag for tildelingen, og hvor medarbejderens gevinst beskattes som aktieindkomst, men først når aktierne sælges.

Højere fradrag for investeringer i forsøgs- og forskningsvirksomhed (227)

Virksomheder har hidtil kunnet vælge enten at fradrage omkostninger til forsøgs- og forskningsvirksomhed fuldt ud i det indkomstår, de er afholdt (et såkaldt straksfradrag), eller at aktivere og afskrive investeringerne med lige store beløb fra det indkomstår, hvori de er afholdt, og de følgende fire indkomstår.

Fremover vil virksomhederne opnå et ”ekstra fradrag”. Det vil sige, at virksomhederne kan fratrække et større beløb i den skattepligtige indkomst, end der rent faktisk investeres, uanset om omkostningerne straksfradrages eller afskrives.

Fradraget øges gradvist til 110 %, som det fremgår af tabellen her:

År 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 og frem
Fradragssats, % 101,5 101,5 103 105 105 108 108 108 110

 

Skattekreditordningen, der giver virksomhederne mulighed for at få refunderet skatteværdien af forsøgs- og forskningsomkostninger, hvis de kan indeholdes i årets underskud, bliver ikke ændret. Der er altså fortsat kun mulighed for at få kredit for 100 % af omkostningerne.

Ekstra fradrag for indbetalinger til pension (L238)

Med virkning fra 1. januar 2018 er der indført et ekstra pensionsfradrag, som bliver beregnet på grundlag af årets fradragsberettigede pensionsindbetalinger og af pensionsindbetalinger foretaget af en arbejdsgiver, hvor der er såkaldt ”bortseelsesret”.

Størrelsen af pensionsfradraget afhænger af pensionsopsparerens alder, fordi der gives et højere pensionsfradrag fra og med det 15. indkomstår forud for det indkomstår, hvor pensionsopspareren når folkepensionsalderen. Pensionsfradraget gives for pensionsindbetalinger op til 70.000 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag.

Fradragsprocenten indfases gradvist frem mod 2020, som angivet i nedenstående tabel:

% 2018 2019 Fra 2020
Pensionsfradrag før 15 år til folkepensionsalderen 8,0 8,0 12,0
Pensionsfradrag fra 15 år til folkepensionsalderen 20,0 22,0 32,0
Grundlagsloft, kr. (2018-niveau) 70.000 70.000 70.000

 

For personer, der har 15 år eller mindre til folkepensionsalderen, og som foretager pensionsindbetalinger på 70.000 kr. eller derover, er det maksimale pensionsfradrag 14.000 kr. i 2018, 15.400 kr. i 2019 og 22.400 kr. i 2020 og de efterfølgende år.

Den maksimale skattebesparelse fremgår nedenfor:

Kr. 2018 2019 Fra 2020
Pensionsfradrag før 15 år til folkepensionsalderen 1.460 1.430 2.150
Pensionsfradrag fra 15 år til folkepensionsalderen 3.725 3.940 5.735

Forhøjelse af jobfradraget (L238)

Beskæftigelsesfradraget er udvidet til også at omfatte pensionsindbetalinger. Det giver personer, der efter gældende regler ikke har opnået det maksimale beskæftigelsesfradrag, et højere fradrag.

Desuden bliver loftet for det maksimale beskæftigelsesfradrag gradvist forhøjet frem mod 2022, som det fremgår af denne tabel:

  2018 2019 2020 2021 2022
Beskæftigelsesfradrag, gældende regler, % 9,5 10,1 10,6 10,6 10,65
Maks. beskæftigelsesfradrag, gældende regler, kr. (2018-niveau) 33.300 35.400 36.700 37.000 37.400
Maks. beskæftigelsesfradrag, forslag, kr. (2018-niveau) 34.300 36.400 37.700 38.000 38.400
Forhøjelse, kr. (2018-niveau) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

 

Yderligere bliver beregningen af beskæftigelsesfradraget ændret, så lavtlønnede får et ekstra fradrag. For 2018 vil det udgøre op til 1.400 kr.

Nedsættelse af bundskatten (L238)

Som kompensation for stigende kommunale skatter bliver den statslige bundskat sat ned med 0,02 % om året, så bundskatten for 2018 nedsættes fra 11,15 % til 11,13 %.

Yderligere informationer

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling.

Kontakt

Flemming Saabye
T 3953 5038
FSA@inforevision.dk

Bo Sponholtz
T 3953 5033
BSP@inforevision.dk

Jannik Petersen
T 3953 5047
JPE@inforevision.dk