Covid-19 Rådgivning om kompensationsordninger

Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Umiddelbart ændrer lovudkastet ikke ved muligheden for at beholde forældrekøb/udlejning til ...
7. oktober 2020

Lovudkast lader forældrekøb blive i virksomhedsordningen

Den varslede forringelse af skattefordelene ved at udleje fast ejendom til nærtstående ser ud til at blive mindre end antaget. Kun rentefordelen fjernes.

I Finansloven for 2020 stod der, at de såkaldte forældrekøb i virksomhedsordningen mv. ville blive helt afskaffet.

Nu er lovudkastet sendt i høring med en beskrivelse af de konsekvenser, ændringerne vil få, og her har Skatteministeriet heldigvis valgt den mest lempelige tilgang: De har blot fjernet den rentefordel, der kan henføres til ejendommen.

Rentefradrag i virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen i dag

Udlejning af fast ejendom betragtes som en selvstændig virksomhed, og som ejer kan du vælge at opgøre den skattepligtige indkomst fra din virksomhed efter reglerne i enten virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen.

I begge ordninger gives der fradrag for renteudgifter. I virksomhedsordningen fradrages den faktiske rente i den personlige indkomst, hvorimod der med kapitalafkastordningen er tale om et ”skematisk” beregnet afkast, som fratrækkes i den personlige indkomst. P.t. er afkastet/fradraget dog 0 %.

Renter skal nu trækkes fra i kapitalindkomsten

Umiddelbart ændrer lovudkastet ikke ved muligheden for at beholde forældrekøb/udlejning til nærtstående i virksomheds- og kapitalafkastordningen. Du kan altså fortsat købe fast ejendom for opsparede midler i virksomhedsordningen og udleje denne til nærtstående familiemedlemmer.

Men rentefordelen forsvinder. Renterne i virksomhedsordningen kan ikke længere trækkes fra i den personlige indkomst, men vil fremadrettet blive fratrukket i kapitalindkomsten. Det skematiske beregnede afkast i kapitalafkastordningen forsvinder, da værdien af ejendommen ikke indgår i kapitalafkastgrundlaget.

Teknisk set vil renterne, der ikke kan fratrækkes i virksomhedsordningen, blive beregnet som en såkaldt rentekorrektion, men det har kun praktisk betydning, hvis du driver flere virksomheder. Hvis din eneste virksomhed er et forældrekøb, kan alle renteudgifterne altså ikke længere trækkes fra i din personlige indkomst.

Værdien af rentefradraget falder

Konsekvensen i forhold til de nuværende regler er, at fradragsværdien af renterne falder fra ca. 56 % til ca. 33 %, hvis man betaler topskat. Hvis der fx er 30.000 kr. i renter vedrørende forældrekøbet, koster ændringen ca. 6.900 kr. i merskat. Det svarer til 23 % af renteudgifterne på 30.000 kr.

Loven træder i kraft fra 1. januar 2021

Opsummerende betyder lovudkastet, at det fortsat vil være muligt at opretholde virksomhedsordningen med en ejendom, som udlejes til nærtstående. Det er fx relevant, hvis du har opsparet overskud i tidligere år.

Indgrebet får virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2021 eller senere.

Da der endnu kun er tale om et lovforslag, kan der komme ændringer, men de forventes at være af teknisk karakter eller en yderligere præcision af, hvad der skal forstås som nærtstående – fx i forhold til ugifte samlevende.

Yderligere information

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling. Læs mere om os og vores ydelser her.
 
Flemming Saabye
Leder af skatteafdelingen
T: 39 53 50 38
fsa@inforevision.dk

Jannik Petersen
Skattekonsulent
T: 39 53 50 47
jpe@inforevision.dk

Tina Rosendal Jensen
Skattekonsulent
T: 39 53 50 92
trj@inforevision.dk