Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Det er vigtigt at tage stilling til, om selskabet vil indbetale frivilligt, eller om den ordinære ...
22. februar 2022

Selskabers acontoskat for 2022

Senest den 21. marts 2022 skal selskaber betale første rate af den ordinære acontoskat for indkomståret 2022. Det er vigtigt at tage stilling til, om selskabet vil indbetale frivilligt, eller om den ordinære rate eventuelt skal sættes ned.

Den ordinære acontoskat betales to gange årligt i lige store rater. Raterne er beregnet som halvdelen af gennemsnittet af de seneste tre års selskabsskat.

Et selskab kan derudover frit vælge, om der skal betales frivillig acontoskat. Fristerne for frivillig acontoskat er den 21. marts 2022 for første rate, den 21. november 2022 for anden rate og den 1. februar 2023 for tredje rate.

Vær opmærksom på rentetillæg ved acontoskat

Det må anbefales at udarbejde et estimat over forventet selskabsskat til betaling for året. Hvis selskabet har likviditet til rådighed – og især selskaber med bankindeståender, der forrentes med negative renter – kan selskabet med fordel foretage frivillig indbetaling inden 21. november 2022.

Ved frivillig indbetaling i marts godskrives et tillæg, hvorimod der skal betales et tillæg ved indbetaling i november 2022 og februar 2023. Størrelsen af disse tillæg fastsættes først sidst på året.

Tillægget for første og anden rate var for 2021 på 0,1%, hvorimod tillægget for tredje rate udgjorde 0,8% i 2021. Satserne for 2022 forventes at blive som for 2021.

Har selskabet overskydende skat for indkomståret 2022, udbetales den senest den 21. november 2023 sammen med en skattefri rentegodtgørelse. Hvis selskabet har skyldig acontoskat, vil der ske modregning i denne inden udbetaling. Godtgørelse ved tilbagebetaling af overskydende skat forventes at blive ca. 0,2%.

En eventuel restskat for indkomståret 2022 skal betales senest den 21. november 2023 sammen med et restskattetillæg, der offentliggøres i december 2022, og som forventes at blive som i 2021, nemlig 4,3 %.

Indberetning af frivillig indbetaling

Husk at oprette eventuelle frivillige indbetalinger i TastSelv Erhverv, inden selve betalingerne gennemføres. I modsat fald vil den frivillige indbetaling blive tilbagebetalt.

Det er også vigtigt, at selskabets skattekonto ikke forinden har en negativ saldo, da en indbetaling først går til dækning af den ældste gæld.

Sådan indberettes indbetalingen:

  • Vælg Selskabsskat
  • Vælg Acontoskat
  • Vælg Indberet/Ændr ud for den rate, du ønsker at ændre
  • Indberet, hvor meget selskabet ønsker at indbetale i frivillig acontoskat

Anvend derefter betalingslinjen for at betale over Skattekontoen. Den findes på oversigtsbilledet under ”acontoskat”.

Nedsættelse af den ordinære acontoskat

Acontoskatteraterne kan sættes ned, hvis selskabet forventer, at selskabsskatten for 2022 bliver væsentligt lavere end den beregnede acontoskat. Sidste frist for at nedsætte den første rate af acontoskatten er den 21. marts 2022, og for anden rate den 21. november 2022 (betalingsfristerne). Nedsættelse af acontoskatteraterne  foregår ved digital indberetning i TastSelv Erhverv.

Yderligere informationer

Hvis du har spørgsmål til selskabers frivillige betaling af acontoskat, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling. Læs mere om os her.

Flemming Saabye
Leder af skatteafdelingen
T 39 53 50 38
fsa@inforevision.dk

Jannik Petersen
Skattekonsulent
T 39 53 50 47
jpe@inforevision.dk

Tina Nielsen
Skattekonsulent
T 39 53 50 22
tni@inforevision.dk

Elisabeth Toft
Skattekonsulent
T 39 53 50 16
elt@inforevision.dk