Covid-19 Rådgivning om kompensationsordninger

Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Der ligger nye afgørelser om bl.a. beskatning af fri bil ved splitleasing. Læs mere om ...
28. august 2018

Splitleasing: Undgå efterbeskatning af fri bil

Den seneste tid er der afgjort tvister mellem SKAT og virksomheder om bl.a. beskatning af fri bil ved splitleasing. Læs mere om splitleasing i hovedtræk og se, hvad du bl.a. skal være opmærksom på.

Kort fortalt går splitleasing ud på, at du og din arbejdsgiver bliver enige om at dele en leasingbil. I praksis betyder det, at der indgås én leasingaftale mellem leasingfirmaet og din arbejdsgiver for den arbejdsrelaterede kørsel, og én leasingaftale mellem leasingfirmaet og dig for den private kørsel. Fordelingen beregnes up-front forholdsmæssigt ud fra et skøn, og reguleres løbende ud fra den faktiske kørsel.

Dermed bliver du som medarbejder ikke beskattet af fri bil, fordi du fuldt ud betaler for din private kørsel i bilen.

Normalt afholdes alle de løbende driftsomkostninger – fx forsikring, brændstof og service – af leasingselskabet up front, og bagefter faktureres arbejdsgiveren og den ansatte efter samme forholdsmæssige fordeling som selve leasingforpligtelserne.


Vær opmærksom på, at kørsel mellem hjem og arbejde betragtes som privat kørsel. Det samme gør sig gældende, hvis bilen bruges til erhvervsmæssig kørsel for andre end arbejdsgiveren.


Krav til leasingkontrakt, fakturering og kørebog

Korrekt brug af splitleasing forudsætter, at der er styr på fordelingen af arbejdsrelateret kørsel og privat kørsel, og at kørslen bliver dokumenteret i en løbende og ajourført kørebog.

Det er også afgørende, at fakturering og betaling af den arbejdsrelaterede kørsel løbende sker mellem leasingselskabet og arbejdsgiveren, og at fakturering og betaling af den private kørsel løbende sker mellem leasingselskabet og den ansatte. Den ansattes løbende betaling anerkendes normalt også ved træk i nettolønnen.

Opgørelse, regulering og fakturering m.v. skal i sagens natur fremgå af de to leasingaftaler, som henholdsvis arbejdsgiver og medarbejder indgår med leasingselskabet.


Er du selvstændig erhvervsdrivende, kan du ikke bruge splitleasing, fordi du som personlig ejer af en virksomhed ikke betragtes som medarbejder eller ansat. 


De almindelige regler og krav til kørebog og kørselsregnskab gælder også ved leasingaftaler. Du kan godt dokumentere kørslen i en elektronisk kørebog, men den digitale registrering kan aldrig stå alene. Du skal løbende supplere med at dokumentere formålet med den arbejdsrelaterede kørsel – fx ved at notere anledningen til besøget, kundens navn og adresse samt kontaktperson.

Afgørelse fra Landsskatteretten:
SKAT tilsidesætter splitleasingaftalen og beskatter fri bil

I en sag fra efteråret 2017 gav Landsskatteretten SKAT medhold i, at en splitleaset personbil skal beskattes som fri bil. Sagen er den første, hvor Landsskatteretten tager stilling til konceptet om splitleasing og de formelle krav og betingelser, der stilles til disse leasingaftaler.

I sagen havde en hovedaktionær og dennes selskab indgået én splitleasingaftale med et leasingselskab. Aftalen løb i 12 måneder og blev forlænget én gang. Der blev kun foretaget afregning af den private andel af den samlede kørsel ved leasingperiodens udløb. Desuden viste SKATs gennemgang, at den elektroniske kørebog ikke var udfyldt med formålet med den løbende erhvervsmæssige kørsel. Hovedaktionæren havde også udført arbejde på vegne af andre selskaber, og der var ikke en tilstrækkelig adskillelse af leasingaftalen mellem selskabet og medarbejderen (hovedaktionæren).

SKAT beskattede derfor medarbejderen (hovedaktionæren) af værdien af fri bil, dog med reduktion af den faktiske egenbetaling. Landsskatteretten gav SKAT medhold i beskatningen og nikkede også til SKATs begrundelse med bl.a. den tilføjelse, at der ikke var indgået to separate leasingaftaler.


Sagen illustrerer tydeligt, at der stilles krav til splitleasingaftalernes udformning, til en løbende ajourført og afstemt kørebog og ikke mindst til løbende betaling for medarbejderens konkrete private andel af den samlede kørsel.


Det fremgår af sagen fra Landsskatteretten, at der skal ske løbende regulering af førstegangsleasingydelsen i takt med den faktiske anvendelse. Det må forventes, at leasingselskabet foretager denne regulering i forbindelse med den løbende opkrævning af leasingafgifterne m.v.

Ulovlige lån til anpartshavere og aktionærer

Særligt hovedaktionærer og hovedanpartshavere (herefter ’ejere’) skal passe på med splitleasingaftaler. Det hænger sammen med, at reglerne for lån i egne selskaber/kontrollerede selskaber blev strammet og skærpet tilbage i 2012, så lån og tilbagebetaling af lån kan få afledte konsekvenser og bl.a. medføre dobbeltbeskatning.

Når førstegangsydelsen – og måske også de første leasingydelser og driftsomkostninger – skal splittes mellem ejer og selskab, skal det ske på et kvalificeret grundlag eller skøn, der fx tager afsæt i tidligere erfaringer med ejerens erhvervsmæssige kørsel sammenholdt med den samlede kørsel i bilen.

Hvis tidligere erfaringer har vist en fordeling på 30 % erhvervskørsel og 70 % privatkørsel, kan ”splittet” være det samme. Hvis ”splittet” uden anden begrundelse eller dokumentation sættes til fx 80 % erhvervskørsel og 20 % privatkørsel, kan det blive vanskeligt at bevise, at selskabet ikke har givet ejeren kredit eller et lån.


Det kan få afledte skattemæssige konsekvenser, hvis den faktiske anvendelse af bilen afviger væsentligt fra fordelingen (”splittet”) up-front.


Kørsel, som ikke direkte er privat eller arbejdsrelateret

Splitleasingaftaler kan medføre kørsel, som hverken hører til i den rent private eller rent arbejdsrelaterede kategori. Det kan fx være afhentning og tilbagelevering af leasingbilen, kørsel til og fra værkstedsservice og andre værkstedsbesøg eller lovpligtigt syn. Hvad gør man så?

Her må vi anbefale, at denne blandede kørsel fordeles forholdsmæssigt i samme forhold, som fordelingen af arbejdsrelateret og privat kørsel. Der foreligger dog endnu ingen praksis på dette.

Søg råd og vejledning om firmabil

Vi ser i højere grad end tidligere, at der er kommet flere leasingselskaber på markedet, og vores erfaring er, at særligt de nye og mindre leasingselskaber ikke har de nødvendige kompetencer til at udarbejde kontrakter og leasingkoncepter, som opfylder lovgivningens krav. I værste fald kan det medføre ekstra omkostninger og besvær for leasingtagerne.


Vedrørende firmabiler ser vi ofte kørebøger, der er rekonstruerede. Det giver sjældent et godt indtryk hos skattemyndighederne, hvis de bliver udtaget til kontrol.


Det er vigtigt at understrege, at SKAT som udgangspunkt pålægger skatteyderen bevisbyrden for et fradrag, en godtgørelse eller en lavere beskatning af eksempelvis fri bil. Udfordringen bliver ofte at kunne løfte bevisbyrden for forhold, der er sket flere år tidligere.

Mere information

Som rådgivere anbefaler vi klart, at du tidligt i processen søger råd og vejledning, hvis du overvejer en firmabil, uanset om det er via leasing, splitleasing, faktisk anskaffelse eller en anden model.

Du er altid velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling.

Kontakt

Flemming Saabye
Leder af skatteafdelingen
T 39 53 50 38
fsa@inforevision.dk

Michael Sølund
Moms- og afgiftskonsulent
T 39 53 50 05
mic@inforevision.dk