Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Reglerne om transfer pricing gælder for koncernforbundne selskaber, som er omfattet af Ligningslovens § 2

Hvad er transfer pricing?

Når koncernforbundne selskaber, aktionærer eller personer handler med hinanden indbyrdes, skal det ske til priser, der svarer til almindelige markedsvilkår. Denne fastsættelse af priser kaldes transfer pricing. Området bliver reguleret af skattemyndighederne, der holder øje med, at prisfastsættelsen og dermed opgørelsen af den skattepligtige indkomst er korrekt.

Transfer pricing skal sikre, at køb og salg af varer, serviceydelser og rettigheder mellem koncernforbundne selskaber sker efter et armslængdeprincip. Det vil sige, at priser og vilkår fastsættes på lige markedsvilkår og svarer til, hvad der kunne være opnået mellem uafhængige parter.

Selskaberne skal bl.a. udarbejde interne regler for afregningen inden for koncernen, og denne prisfastsættelse kaldes transfer pricing.

Samhandel mellem koncernforbundne selskaber kaldes også kontrollerede transaktioner eller koncerninterne transaktioner.

Hvad er formålet med transfer pricing?

Reglerne om transfer pricing og armslængdeprincippet har til formål at forhindre kunstige priser, som fx kan bruges til at nedbringe et selskabs skattepligtige indkomst.

Når uafhængige selskaber, aktionærer eller personer handler med hinanden, bliver priserne som oftest reguleret af bl.a. udbud og efterspørgsel, men når parterne er forbundet indbyrdes, kan de have fælles interesser, der sætter de frie markedskræfter ud af kraft. Det skal reglerne om transfer pricing og armslængdeprincippet være med til at forhindre.

Hvem gælder reglerne om transfer pricing for?

Reglerne om transfer pricing og armslængdeprincippet gælder for koncernforbundne selskaber, som er omfattet af Ligningslovens § 2. Det er bl.a.:

  • Selskaber, foreninger, filialer, hovedaktionærer mv., hvor den samme kreds af aktionærer ejer mere end 50 % af aktiekapitalen eller råder over mere end 50 % af stemmerne
  • Fysiske personer med bestemmende indflydelse. Hvis en person fx har aktiemajoriteten i to forskellige selskaber, betragtes de to selskaber som koncernforbundne. Det samme gælder, hvis to selskaber har hver sin ejer, som er nærtstående – fx mor og søn.

Skal koncernselskaber dokumentere transfer pricing?

For koncerner af en vis størrelse er det obligatorisk at indsende skriftlig dokumentation til Skattestyrelsen for de transaktioner, der foregår internt mellem selskaberne i koncernen.

Kravet omfatter koncerner, der samlet set har mere end 250 ansatte eller en balancesum over 125 mio. kr., og som samtidig har en omsætning på over 250 mio. kr.

Med virkning for indkomstår, der starter den 1. januar 2021, er der indført nye regler, som lemper dokumentationspligten for rent danske kontrollerede transaktioner. Ændringen indebærer, at transaktioner, der finder sted mellem danske virksomheder, som udgangspunkt ikke skal medtages i transfer pricing dokumentationen. Fritagelsen for udarbejdelse af transfer pricing dokumentation gælder dog ikke, hvis transaktionen finder sted mellem danske virksomheder, der beskattes under forskellige regelsæt. 

Armslængdeprincippet gælder stadigvæk for disse transaktioner, selvom de er undtaget for dokumentationspligten.

Hvis dokumentationen for transfer pricing ikke er udarbejdet, ikke er tilstrækkelig eller ikke er indsendt til tiden, har Skattestyrelsen ret til skønsmæssigt at forhøje selskabets indkomst.

Små koncerner skal også overholde reglerne om transfer pricing

Mindre virksomheder skal ikke indsende skriftlig dokumentation for koncerninterne transaktioner, men en virksomheds størrelse bliver opgjort på koncernniveau og omfatter også udenlandske selskaber. Hvis en lille dansk virksomhed er ejet af en stor international koncern, kan den altså godt være underlagt kravet om skriftligt at dokumentere koncernens transfer pricing.

Uanset koncernens størrelse skal koncerninterne transaktioner med selskaber mv. i lande udenfor EU/EØS, som Danmark ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med, altid dokumenteres skriftligt.

Selvom en koncern ligger under grænserne for, hvornår der skal udarbejdes og indsendes dokumentation, har den pligt til at overholde armslængdeprincippet.

Mere information

Læs mere om transfer pricing på Skats hjemmeside.

Hvis du ønsker rådgivning eller praktisk bistand i forbindelse med transfer pricing eller international skat, er du velkommen til at kontakte din revisor eller inforevisions skatteafdeling. Du kan læse mere om vores rådgivning og bistand til selskaber her

Kontakt
Flemming Saabye
Leder af skatteafdelingen
T 39 53 50 38
fsa@inforevision.dk

Jannik Petersen
Skatterådgiver
T 39 53 50 47
JPE@inforevision.dk

Genveje