Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Nøgleordene for en vellykket og realistisk budgettering er samarbejde, nøjagtige data og evnen til at tilpasse sig ændringer i virksomhedens omgivelser. Det kan man opnå, hvis man tilrettelægger arbejdet i en række trin, som du kan se her:

1. Fastsættelse af mål

Identificer de overordnede mål og strategier for organisationen. Hvad ønsker virksomheden at opnå på kort og lang sigt?

2. Indsamling af data

De nødvendige data indsamles, bl.a. historiske oplysninger om økonomien, de aktuelle markedsforhold og forventede ændringer i branchen. Det danner grundlag for realistiske estimater.

3. Oprettelse af budgetter

Baseret på målsætninger og data udvikles budgetter for indtægter, omkostninger, investeringer osv. Budgetterne kan være årlige, kvartalsvise eller månedlige. Det afhænger af virksomhedens behov.

4. Drøftelse og godkendelse

De udarbejdede budgetter præsenteres for de relevante interessenter og beslutningstagere i virksomheden. Efter drøftelse og eventuelle tilpasninger, godkendes de endelige budgetter.

5. Implementering

Når budgetterne er godkendt, skal de implementeres i organisationen. Det kan kræve kommunikation og uddannelse af medarbejdere for at sikre forståelse og engagement.

6. Overvågning

Kontinuerlig overvågning af de faktiske resultater sammenlignet med de budgetterede tal hjælper med at identificere afvigelser og foretage rettidige justeringer.

7. Analyse af afvigelser

Hvis der opstår afvigelser mellem de faktiske og budgetterede resultater, analyseres årsagerne. Det kan involvere ændringer i markedet, interne faktorer eller uforudsete begivenheder.

8. Rapportering

De økonomiske resultater og budgetafvigelser rapporteres periodisk til interessenter så som ledelse, investorer eller bestyrelse.

2024 2023
Fri telefon 3.200 kr. 3.100 kr.
Bagatelgrænse for personalegodebeskatning, lønmodtagere (visse personalegoder af hensyn til arbejdet) 7.000 kr. 6.700 kr.
Bagatelgrænse for personalegoder 1.300 kr. 1.300 kr.
Fagforening, maksimalt ligningsmæssigt fradrag 7.000 kr. 6.000 kr.
Rejsegodtgørelse kr. pr. døgn til kost 574 kr. 555 kr.
Rejsegodtgørelse kr. pr. døgn til logi 246 kr. 238 kr.
Rejsegodtgørelse kr. pr. døgn, småfornødenheder (25 % godtgørelse) 143,50 kr. 138,75 kr.
Rejsegodtgørelse/loft over fradrag (hvis rejsegodtgørelserne ikke udbetales) 31.600 kr. 30.500 kr.
Kørselsgodtgørelse til og med 20.000 km. om året pr. km. 3,79 kr. 3,73 kr.
Kørselsgodtgørelse over 20.000 km. om året pr. km. 2,23 kr. 2,19 kr.
Cykel/knallert kørselsgodtgørelse 0,62 kr. 0,61 kr.
Befordringsfradrag de første 24 km. 0,00 kr. 0,00 kr.
Befordringsfradrag fra 24 km til 120 km. 2,23 kr. 2,19 kr.
Befordringsfradrag ud over 120 km. 1,12 kr. 1,10 kr.
Gaver til almenvelgørende institutioner 18.300 kr. 17.700 kr.
Håndværkerfradrag – ”grønne” håndværksydelser mv. (forventes afskaffet pr. 1. april 2022 jvf. finanslovsaftale) 12.500 kr. Afskaffet
Håndværkerfradrag – serviceydelser 6.900 kr. 6.600 kr.
Maksimum for indskud på alderspension (ingen fradragsret) 9.100 kr. 8.800 kr.
Maksimum for indskud på ratepension og ophørende livrente (efter AM-bidrag) 63.100 kr. 60.900 kr.
Livsvarig livrente – arbejdsgiverordning Ubegrænset Ubegrænset
Livsvarig livrente – privat ordning, opfyldningsfradrag (engangsindskud) 58.100 kr. 56.100 kr.
Livsvarig livrente – privat ordning, 10 års binding Ubegrænset Ubegrænset
Grænse for overførsel af overskud af virksomhed til medarbejdende ægtefælle 271.800 kr. 262.500 kr.
Småanskaffelser, straksafskrivning 33.100 kr. 32.000 kr.
Grænse for afgiftsfrie gaver til nære familiemedlemmer 74.100 kr. 71.500 kr.
Grænse for afgiftsfrie gaver til svigerbørn 25.900 kr. 25.000 kr.
Julegaver fra arbejdsgiver - skattefri 900 kr. 900 kr.
Personfradrag (fra 18 år) 49.700 kr. 48.000 kr.
Personfradrag (under 18 år) 49.700 kr. 48.000 kr.
Beskæftigelsesfradrag 10,65 % / max. 45.100 kr. 10,60 % / max. 45.600 kr.
Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere 6,25 % / max. 25.300 kr. 6,25 % / max. 24.400 kr.
Jobfradrag 4,50 % / max. 2.800 kr. 4,50 % / max. 2.700 kr.
Pensionsfradrag, mere end 15 år til pension 12 % / max. 9.672 kr. 12 % / max. 9.348 kr.
Pensionsfradrag, mindre end 15 år til pension 32 % / max. 25.792 kr. 32 % / max. 24.928 kr.
Bundskat 12,06 % 12,06 %
Topskat 15 % 15 %
Topskat, bundfradrag efter fradrag af evt. AM-bidrag 588.900 kr. 568.900 kr.
Topskat, inkl. AM-bidrag 640.108 kr. 618.370 kr.
Marginalskatteprocent, skrå skatteloft 52,07 % 52,07 %
Skatteloft, kapitalindkomst, ekskl. kirkeskat 42 % 42 %
Arbejdsmarkedsbidrag 8 % 8 %
Aktieindkomst 42 % ved beløb over 61.000 kr. (122.000 kr. for ægtefæller) 42 % ved beløb over 58.900 kr. (117.800 kr. for ægtefæller)
Aktieindkomst 27 % ved beløb op til 61.000 kr. (122.000 kr. for ægtefæller) 27 % ved beløb over 58.900 kr. (117.800 kr. for ægtefæller)
Firmabil, procent af anskaffelsessum, der ligger under eller er 300.000 kr. 23 % 23,5 %
Firmabil, procent af anskaffelsessum, der ligger over 300.000 kr. 22 % 21,5 %
Firmabil, miljøtillæg (tillægges værdien af fri bil) 600 % 450 %
Ejendomsværdiskat, procent af ejendomsværdi, der ligger under 3.040.000 kr. (2023) / 9.200.000 kr. (2024) 0,51 % 0,92 %
Ejendomsværdiskat, procent af ejendomsværdi, der ligger over 3.040.000 kr. (2023) / 9.200.000 kr. (2024) 1,4 % 3 %
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag 7.000 kr. 6.700 kr.

En hovedaktionær og et selskab er to selvstændige enheder, der kan indgå aftaler med hinanden. Typisk er der en ansættelsesaftale, som beskriver løn og vilkår for hovedaktionærens ansættelse i selskabet, men aftalerne kan også handle om overdragelse af aktiver som fx fast ejendom eller biler.

Skriftlighed er klogt, men ikke et krav

Tidligere krævede selskabsloven, at alle aftaler mellem en hovedaktionær og dennes selskab skulle være skriftlige. Det har imidlertid ændret sig. I dag er mundtlige aftaler i princippet lige så gyldige som skriftlige aftaler. Selskabslovgivningen kræver blot, at aftalerne kan dokumenteres (§ 127, stk. 2).

Det er indlysende, at skriftlige aftaler er væsentligt lettere at dokumentere end mundtlige aftaler, og at det øger muligheden for at bevise indholdet af en aftale. Med andre ord bliver bevisførelsen svækket, hvis skriftligheden mangler.

Armslængdevilkårene er vigtige for hovedaktionærer

Specielt i skatteretten støder vi ofte på udfordringer, når der ikke foreligger skriftlige aftaler. Alle midler og aktiver, der bliver overført fra et selskab til en hovedaktionær, skal beskattes, og alle aftaler skal derfor indgås på såkaldte ’armslængdevilkår’.

Det betyder, at aftalerne skal ske på samme vilkår og til de samme priser, som hvis de blev indgået mellem uafhængige parter. Køb og salg af aktiver skal værdiansættes til markedspris. Hvis aftalen ikke er indgået på markedsvilkår, kan skattemyndighederne tilsidesætte aftalen.

Bevisbyrden falder dermed tilbage på hovedaktionæren og selskabet, og det kan ende med en beskatning, som er højere, end den burde være.

Gem dokumentation for værdiansættelse

Aftaler om fx overdragelse af ejendomme kræver skriftlighed for at kunne få registreret ejerforholdene korrekt, men vi anbefaler, at der ved alle overdragelser af aktiver mellem en hovedaktionær og et selskab bliver indgået skriftlige aftaler.

Husk også at gemme dokumentationen for værdiansættelsen af aktivet ved de enkelte overdragelser.

Låneaftale

Hvis hovedaktionærer låner penge til sit selskab, anbefales det , at der udarbejdes et skriftligt lånedokument, hvis der er tale om et egentligt lån, og en overordnet rammeaftale, der beskriver låneforholdene ved en løbende mellemregning.

Vær opmærksom på, at en hovedaktionær ikke uden skattemæssige konsekvenser kan låne penge af sit selskab. Sådanne lån beskattes hos hovedaktionæren enten som løn eller udbytte.

Solide procedurer og sikker behandling af personfølsomme data er vigtigere end nogensinde.

Stadig oftere bliver man som databehandler eller serviceleverandør bedt om at levere uafhængig dokumentation for, at man har styr på informationssikkerheden. Emnet er rykket ind i direktions- og bestyrelseslokalerne, og myndighederne vedtager løbende ny lovgivning og udsteder bøder til dem, der ikke efterlever reglerne.

Her er nogle af de styrker, din virksomhed kan opnå med en it-revisorerklæring.

Eksternt:

1. Jeres kunder får uafhængig dokumentation for, at I passer godt på deres data.

2. I signalerer, at I er en professionel virksomhed med fokus på kvalitet og sikkerhed.

3. Erklæringen bygger på internationale standarder og gælder også jeres udenlandske aktiviteter.

4. Med en it-revisorerklæring kan I skille jer ud fra konkurrenterne i fx udbud og markedsføring.

Internt:

5. Ledelse og medarbejdere får et skærpet fokus på og forståelse for it-informationssikkerhed og persondata

6. Jævnlige fornyelser af erklæringen sikrer, at der er fokus på tidssvarende processer.

7. I får overblik over svagheder og afledte forbedringsmuligheder.

8. It-revisionen er en oplagt lejlighed til at få professionel, faglig sparring om jeres informationssikkerhed.

Statsautoriserede revisorer kan afgive erklæringer og attestationer, der giver en grad af sikkerhed for, at produktets indhold og kvalitet.

Erklæringerne kan fx afgives om bl.a. selskabsretlige forhold, herunder:

 • Stiftelse
 • Forhøjelse og nedsættelse af kapitalen
 • Fusion og spaltning
 • Review af årsregnskaber og perioderegnskaber.

Revisorerklæringer ved fx fusion, lån og tilskud

Selskaber, der står over for ændringer i kapital- og ejerforholdene i form af fusion eller spaltning, har ofte brug for en revisorerklæring om, at oplysningerne med en vis grad af sikkerhed giver et retvisende billede.

Der kan også være tale om erklæringer til virksomheder, der står for at optage lån eller modtage tilskud, og som derfor har indgået en specifik aftale om revision.

It-revisorerklæringer

En it-revisorerklæring viser kunder, samarbejdspartnere og interessenter, at en virksomhed har beskrevet alle it-procedurer og -processer på en måde, der afspejler virkeligheden. Virksomheden får så at sige papir på, at den gør dét, den har skrevet, at den vil gøre.

It-revisorerne kigger vi også på, om virksomheden lever op til eventuelle krav, regler og retningslinjer på det aktuelle område. 

Review af årsregnskaber

Mindre selskaber, der ikke er underlagt lovpligtig revision, kan få foretaget en gennemgang – et såkaldt review – af årsregnskaber og perioderegnskaber. Her undersøger revisor kun regnskabet gennem forespørgsler og analyser og udsteder på den baggrund en erklæring.

Ved fuld revision kontrollerer revisor hele regnskabet.

I svære tider er der en række håndtag, du her og nu kan skrue på for at styrke virksomhedens likviditet. Her er 7 tiltag.

1. Budgetterne

Før dem ajour. Det skaber overblik og hjælper jer med at sætte ind med de tiltag, der er nødvendige.

2. Banken

Tal med din rådgiver. Kan I omlægge lån, udvide lånerammer, forhøje kassekreditter eller få henstand med betalinger?

3. Skat og moms

Undersøg mulighederne for afdragsordninger på virksomhedens skatte- og momsbetalinger.

4. Fakturering

Gør status på udeståender hos kunderne, og fakturer med korte mellemrum.

5. Kreditoraftaler

Kontakt kreditorer og leverandører for at aftale nye betalingsfrister eller -vilkår.

6. Faste omkostninger

Kan I ændre eller opsige abonnementer, faste aftaler m.v.?

7. Investeringer

Sæt interne projekter på hold og udskyd investeringer.

Nogle selskaber kan vælge at få en udvidet gennemgang af regnskabet i stedet for en normal revision. Det er billigere, men ikke altid det bedste valg.

Skal du sælge, udvide eller generationsskifte?

En udvidet gennemgang kan med stor sandsynlighed dække behovet i den helt lille ejerledede virksomhed, hvor pengeinstitut og andre interessenter ikke stiller krav om revision. Men hvis virksomheden skal sælges, udvides eller generationsskiftes indenfor en kortere årrække, bør ledelsen overveje, om det ikke vil være hensigtsmæssigt at lade årsregnskabet revidere efter de internationale revisionsstandarder.

11 risikobrancher med revisorpligt

Siden 2022 har virksomheder i 11 såkaldte risikobrancher været underlagt et krav fra myndighedernes side om at bruge revisor:

 • Vejgodstransport

 • Flytteforretninger

 • Restauranter

 • Pizzariaer, grillbarer, isbarer mv.

 • Event catering

 • Anden restaurationsvirksomhed

 • Caféer, værtshuse, diskoteker mv.

 • Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser

 • Webportaler

 • Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser

 • Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser

Hent vores folder og få gode råd om, hvad du bør overveje, når du skal vælge revision eller udvidet gennemgang.