Her finder du oversigter over de aktuelle skattesatser og energiafgifter.

Satser og afgifter

Godtgørelse af energiafgifter 2019

Skemaet viser de mest almindelige satser for energiafgifter, som kan godtgøres. For de fleste virksomheder er især godtgørelse af el- og vandafgifter relevant. Satserne gælder indkøb, der leveres og faktureres efter 1. januar 2019. Husk at tilpasse satserne, når I bogfører.
 
EnergiformBeløb/enhedAfgiftssats 2018Afgiftssats 2019Godtgørelse 2019
Elektricitet Øre/kWh 91,4 88,4 Proces: 88,0 øre Rumvarme: 62,5 øre*
Vand Kr./m3 6,37 6,37 6,37**
Naturgas Øre/m3 219,9 222,5 91,99 %***
Gas- og dieselolie Øre/l 199,2 201,6 91,99 %***
Fuelolie Øre/l 225,7 228,4 91,99 %***
 
*Momsregistrerede virksomheder kan som udgangspunkt få godtgjort afgiften på elektricitet, som virksomheden har anvendt til procesformål, hvilket eksempelvis omfatter belysning, drift af computere, maskiner og installationer m.v. Godtgørelsen reduceres dog med 0,4 øre/kWh, som vedrører EU´s minimumskrav til afgift, som virksomheden selv skal betale.
Virksomheder omfattet af bilag 1 til elafgiftsloven kan dog ikke få godtgjort elafgift. Bilaget omfatter en lang række liberale erhverv, bl.a. advokater, bureauer (bl.a. vagtbureauer og ægteskabsbureauer), landinspektører, mæglere, reklamevirksomheder, revisorer og rådgivende ingeniører m.v.
Der kan ske delvis godtgørelse af elektricitet, der anvendes til rumvarme og varmt vand samt komfortkøling. Det er som udgangspunkt en betingelse, at der sker særskilt måling af elforbruget, således at elforbruget til proces kan adskilles fra forbruget til opvarmning og komfortkøling m.v.
Hvis elforbruget til eksempelvis varme og komfortkøling ikke måles særskilt, er der dog mulighed for at anvende alternative standardmetoder til opgørelse af dette forbrug. Virksomheder omfattet af bilag 1 kan også få delvist godtgjort elafgift til rumvarme og komfortkøling m.v., forudsat dette sker ved konkret måling.    
Der gælder særlige godtgørelsesregler for virksomheder med særlige produktionsanlæg og for virksomheder indenfor landbruget og gartnerier m.v.

**Momsregistrerede virksomheder kan få godtgjort vandafgiften i samme omfang, som virksomhederne har fradragsret for momsen. Der er ingen begrænsninger i godtgørelsen, blot vandet er forbrugt af virksomheden i forbindelse med momspligtig virksomhed.

***Visse produktionsvirksomheder kan få godtgjort afgiften på forskellige mineralolier, der anvendes til produktion m.v. af visse varegrupper i samme omfang, som virksomheden har fradragsret for momsen. Som hovedregel skal godtgørelsen beregnes ud fra energiindholdet i brændslet. Dette kan dog ofte være svært at opgøre. Fradraget kan for 2019 derfor i stedet opgøres ved at reducere afgiften på fakturaen med 8,01%. Det betyder, at der i 2019 vil kunne godtgøres 91,99 % af energiafgiften.

Skattesatser 2018/2019

20182019
Fri telefon 2.800 2.800
Bagatelgrænse for personalegodebeskatning, lønmodtagere (visse personalegoder af hensyn til arbejdet) 6.100 6.200
Bagatelgrænse for personalegoder 1.100 1.200
Fagforening, maksimalt ligningsmæssigt fradrag 6.000 6.000
Rejsegodtgørelse kr. pr. dag til kost 498 509
Rejsegodtgørelse kr. pr. dag til logi 214 219
Rejsegodtgørelse kr. pr. dag småfornødenheder (25% godtgørelse) 124,50 127,25
Rejsegodtgørelse/loft over fradrag (såfremt rejsegodtgørelserne ikke udbetales) 27.400 28.000
Kørselsgodtgørelse til og med 20.000 km. om året pr. km. 3,54 3,56
Kørselsgodtgørelse over 20.000 km. om året pr. km. 1,94 1,98
Cykel/knallert kørselsgodtgørelse 0,53 0,53
Befordringsfradrag de første 24 km. 0,00 0,00
Befordringsfradrag fra 24 km til 120 km 1,94 1,98
Befordringsfradrag ud over 120 km. 0,97 0,99
Gaver til almenvelgørende institutioner 15.900 16.300
Håndværkerfradrag – ”grønne” håndværksydelser mv. 6.000 6.100
Håndværkerfradrag – serviceydelser 12.000 12.200
Maksimum for indskud på alderspension (ingen fradragsret) 5.100 5.200
Maksimum for indskud på ratepension og ophørende livrente (efter AM-bidrag) 54.700 55.900
Livsvarig livrente – arbejdsgiverordning Ubegrænset Ubegrænset
Livsvarig livrente – privat ordning, opfyldningsfradrag (engangsindskud) 50.400 51.500
Livsvarig livrente – privat ordning, 10 års binding Ubegrænset Ubegrænset
Grænse for overførsel af overskud af virksomhed til medarbejdende ægtefælle 235.800 241.000
Småanskaffelser, straksafskrivning 13.500 13.800
Grænse for afgiftsfrie gaver til nære familiemedlemmer 64.300 65.700
Grænse for afgiftsfrie gaver til svigerbørn 22.500 23.000
Personfradrag (fra 18 år) 46.000 47.000
Personfradrag (under 18 år) 34.500 35.300
Beskæftigelsesfradrag 9,50 % (max. 34.300) 10,10 % (max. 30.000)
Jobfradrag 2,50 % (max. 1.400) 3,75 % (max. 2.100)
Beskæftigelsesfradrag – enlige forsørgere 6,00 % (max. 21.200) 6,25 % (max. 22.400)
Bundskat 11,13 % 12,16 %
Sundhedsbidrag 1,00 % Afskaffet
Topskat 15,0 % 15,0 %
Topskat, bundfradrag efter fradrag af eventuelt AM-bidrag 498.900 513.400
Marginalskatteprocent, skrå skatteloft 52,02 % 52,05 %
Skatteloft, kapitalindkomst, ekskl. kirkeskat 42 % 42 %
Arbejdsmarkedsbidrag 8,00 % 8,00 %
Aktieindkomst under 52.900 kr. (105.800 kr. for ægtefæller) – 2018 27,00 % 27,00 %
Aktieindkomst over 54.000 kr. (108.000 kr. for ægtefæller) - 2019 42,00 % 42,00 %
Firmabil, procent af anskaffelsessum, der ligger under eller er 300.000 kr. 25,00 % 25,00 %
Firmabil, procent af anskaffelsessum, der ligger over 300.000 kr. 20,00 % 20,00 %
Firmabil, miljøtillæg (som tillægges værdien af fri bil) 150 % 150 %
Ejendomsværdiskat, procent af ejendomsværdi, der ligger under 3.040.000 kr. 1,00 % 1,00 %
Ejendomsværdiskat, procent af ejendomsværdi, der ligger over 3.040.000 kr. 3,00 % 3,00 %
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag 6.100 6.200
Restskat: Dag-til-dag-rente fra 1. januar til 1. juli 2,2 % -
Restskat: Procenttillæg 4,2 % 4,0%

+45 39 53 50 00

info@inforevision.dk

inforevision

Buddingevej 312
2860 Søborg

CVR-nr. 19263096

Genveje