Covid-19 Rådgivning om kompensationsordninger

Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Se de aktuelle skattesatser og energiafgifter.

Satser og afgifter

Se satserne for godtgørelse af energiafgifter 2021 længere nede på siden.

Skattesatser 2020/2021

Her er de mest almindelige satser og beløbsgrænser, som du skal bruge i forbindelse med opgørelse af skattepligtig indkomst eller skatteberegning.

Satser markeret med * er lovforslag, der forventes vedtaget i foråret 2021.

2020 2021
Fri telefon 2.900 3.000
Bagatelgrænse for personalegodebeskatning, lønmodtagere (visse personalegoder af hensyn til arbejdet) 6.300 6.500
Bagatelgrænse for personalegoder 1.200 1.200
Fagforening, maksimalt ligningsmæssigt fradrag 6.000 6.000
Rejsegodtgørelse kr. pr. dag til kost 521 532
Rejsegodtgørelse kr. pr. dag til logi 223 228
Rejsegodtgørelse kr. pr. dag småfornødenheder (25% godtgørelse) 130,25 133
Rejsegodtgørelse/loft over fradrag (såfremt rejsegodtgørelserne ikke udbetales) 28.600 29.300
Kørselsgodtgørelse til og med 20.000 km. om året pr. km. 3,52 3,44
Kørselsgodtgørelse over 20.000 km. om året pr. km. 1,96 1,90
Cykel/knallert kørselsgodtgørelse 0,54 0,54
Befordringsfradrag de første 24 km. 0,00 0,00
Befordringsfradrag fra 24 km til 120 km 1,96 1,90
Befordringsfradrag ud over 120 km. 0,98 0,95
Gaver til almenvelgørende institutioner 16.600 17.000
Håndværkerfradrag – ”grønne” håndværksydelser mv. 12.500 * 25.000
Håndværkerfradrag – serviceydelser 6.200 * 25.000
Maksimum for indskud på alderspension (ingen fradragsret) 5.300 5.400
Maksimum for indskud på ratepension og ophørende livrente (efter AM-bidrag) 57.200 58.500
Livsvarig livrente – arbejdsgiverordning Ubegrænset Ubegrænset
Livsvarig livrente – privat ordning, opfyldningsfradrag (engangsindskud) 52.600 53.800
Livsvarig livrente – privat ordning, 10 års binding Ubegrænset Ubegrænset
Grænse for overførsel af overskud af virksomhed til medarbejdende ægtefælle 246.400 252.000
Småanskaffelser, straksafskrivning 14.100 * 30.000
Grænse for afgiftsfrie gaver til nære familiemedlemmer 67.100 68.700
Grænse for afgiftsfrie gaver til svigerbørn 23.500 24.000
Personfradrag (fra 18 år) 46.500 46.700
Personfradrag (under 18 år) 36.100 36.900
Beskæftigelsesfradrag 10,50% (max. 39.400) 10,60% (max. 40.600)
Jobfradrag 4,50% (max. 2.600) 4,50% (max. 2.600)
Pensionsfradrag, mere end 15 år til pension - 12%, men max. 8.772 8.964
Pensionsfradrag, mindre end 15 år til pension - 32%, men max. 23.392 23.904
Beskæftigelsesfradrag – enlige forsørgere 6,25% (max. 22.900) 6,25% (max. 23.400)
Bundskat 12,11% 12,09%
Topskat 15,0% 15,0%
Topskat, bundfradrag efter fradrag af eventuelt AM-bidrag 531.000 544.800
Topskat, inkl. AM-bidrag 577.174 592.174
Marginalskatteprocent, skrå skatteloft 52,06% 52,06%
Skatteloft, kapitalindkomst, ekskl. kirkeskat 42% 42%
Arbejdsmarkedsbidrag 8,00% 8,00%
Aktieindkomst 42,00% ved beløb over 55.300 kr. (110.600 kr. for ægtefæller) 42,00% ved beløb over 56.500 kr. (113.000 kr. for ægtefæller)
Aktieindkomst 27,00% ved beløb op til 55.300 kr. (110.600 kr. for ægtefæller) 27,00% ved beløb op til 56.500 kr. (113.000 kr. for ægtefæller)
Firmabil, procent af anskaffelsessum, der ligger under eller er 300.000 kr. 25,00% * 1. halvår: 25,00% / 2. halvår: 24,5%
Firmabil, procent af anskaffelsessum, der ligger over 300.000 kr. 20,00% * 1. halvår: 20,00% / 2. halvår: 20,5%
Firmabil, miljøtillæg (som tillægges værdien af fri bil) 150% * 1. halvår: 150% / 2. halvår: 250%
Ejendomsværdiskat, procent af ejendomsværdi, der ligger under 3.040.000 kr. 1,00% 0,92%
Ejendomsværdiskat, procent af ejendomsværdi, der ligger over 3.040.000 kr. 3,00% 3,00%
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag 6.300 6.500

Godtgørelse af energiafgifter 2021

Skemaet viser de mest almindelige satser for energiafgifter, som kan godtgøres. For de fleste virksomheder er især godtgørelse af el- og vandafgifter relevant. Satserne gælder indkøb, der leveres og faktureres efter 1. januar 2021. Husk at tilpasse satserne, når I bogfører.
 
Energiform Beløb/enhed Afgiftssats 2020 Afgiftssats 2021 Godtgørelse 2021
Elektricitet Øre/kWh 89,2 90,00 Proces: 89,60 øre / Rumvarme: 89,60 øre*
Vand Kr./m3 6,37 6,18 / 6,37 6,18 / 6,37**
Naturgas Kr./m3 2,246 2,286 92,83 %***
Gas- og dieselolie Kr./liter 2,035 2,252 92,83 %***
Fuelolie Kr./liter 2,306 2,552 92,83 %***
 
*Momsregistrerede virksomheder kan som udgangspunkt få godtgjort afgiften på elektricitet. Frem til 31. december 2020 har det været afgørende for godtgørelsen af elektricitet, at der har været foretaget en faktisk opdeling / måling for forbruget af elektricitet, som virksomheden har anvendt til procesformål, hvor den høje godtgørelsessats har kunnet anvendes. Dette har eksempelvis omfattet forbrug til belysning, drift af computere, maskiner og installationer m.v. Elektricitet, der har været anvendt til komfortkøling og rumvarme, hvilket eksempelvis har omfattet elradiatorer og klimaanlæg m.v. har kun kunnet godtgøres med den lave sats.
 
Fra 1. januar 2021 skal forbruget mellem procesformål og komfortformål ikke længere adskilles og godtgøres med forskellige satser. Dette vil fremadrettet blive en stor fordel og herudover en økonomisk fordel. Godtgørelse af elektricitet skal dog fortsat reduceres med 0,4 øre/kWh, som vedrører EU´s minimumskrav til afgift, som virksomheden selv skal afholde.
 
Virksomheder omfattet af bilag 1 til elafgiftsloven kan dog fortsat ikke få godtgjort elafgift til procesformål. Bilaget omfatter en lang række liberale erhverv, bl.a. advokater, bureauer (bl.a. vagtbureauer og ægteskabsbureauer), landinspektører, mæglere, reklamevirksomheder, revisorer og rådgivende ingeniører m.v.
 
For bilag 1-virksomheder kan der dog ske fuld godtgørelse af elektricitet, der anvendes til rumvarme og varmt vand samt komfortkøling. Det er som en betingelse, at der sker konkret måling af dette elforbrug. 
 
Der gælder særlige godtgørelsesregler for virksomheder med særlige produktionsanlæg og for virksomheder indenfor landbruget og gartnerier m.v.
 
**Momsregistrerede virksomheder kan få godtgjort vandafgiften i samme omfang, som virksomhederne har fradragsret for momsen. Der er ingen begrænsninger i godtgørelsen, blot vandet er forbrugt af virksomheden i forbindelse med momspligtig virksomhed. Dermed kan alle typer af momspligtige virksomheder få godtgjort vandafgift.
 
Bemærk, at drikkevandsbidraget på de 19 øre fra 1. januar 2021 er ophævet. Dermed er den samlede afgiftsbelastning på vand kun 6,18 kr. pr. m3 fra 1. januar 2021.
 
Fra den 1. februar 2021 foreslås vandafgiften øget med de selvsamme 19 øre pr. m3. Den samlede afgift på vand ændres således tilbage til de oprindelige 6,37 kr. pr. m3 vand. Dermed kan der ske godtgørelse af vandafgiften med 6,18 kr. pr. m3 vedrørende forbruget i januar 2021, og med 6,37 kr. pr. m3 vand for resten af 2021.   
 
***Visse produktionsvirksomheder kan få godtgjort afgiften på forskellige mineralolier, der anvendes til produktion m.v. af visse varegrupper i samme omfang, som virksomheden har fradragsret for momsen. Det forudsætter som hovedregel, at brændslerne ikke bidrager til rumvarme.
 
Som hovedregel skal godtgørelsen beregnes ud fra energiindholdet i brændslet. Dette kan dog ofte være svært at opgøre. Fradraget kan for 2021 derfor i stedet opgøres ved at reducere energiafgiften på fakturaen med 7,17 %. Det betyder, at der i 2021 vil kunne godtgøres 92,83 % af energiafgiften. Satserne ovenfor er anført uden tillæg af co2-afgift, da disse kun i få tilfælde kan godtgøres.

Mere information

Hvis du har spørgsmål til satserne, er du velkommen til at kontakte inforevisions afdeling for skat, moms og afgifter.
 
Leder af skatteafdelingen
Flemming Saabye 
T 39 53 50 38
FSA@inforevision.dk
 
Moms- og afgiftsrådgiver
Michael Sølund
T 39 53 50 05
mic@inforevision.dk
 
Jannik Petersen
Skattekonsulent
T 39 53 50 47
jpe@inforevision.dk
 
Skattekonsulent
Tina Rosendal Jensen
T 39 53 50 92
TRJ@inforevision.dk
 

Genveje