Se de aktuelle skattesatser og energiafgifter.

Satser og afgifter

Se energiafgifterne for 2020 længere nede på siden.

Skattesatser 2019/2020

Her er de mest almindelige satser og beløbsgrænser, som du skal bruge i forbindelse med opgørelse af skattepligtig indkomst eller skatteberegning.

2019 2020
Fri telefon 2.800 2.900*
Bagatelgrænse for personalegodebeskatning, lønmodtagere (visse personalegoder af hensyn til arbejdet) 6.200 6.300
Bagatelgrænse for personalegoder 1.200 1.200
Fagforening, maksimalt ligningsmæssigt fradrag 6.000 6.000
Rejsegodtgørelse kr. pr. dag til kost 509 521
Rejsegodtgørelse kr. pr. dag til logi 219 223
Rejsegodtgørelse kr. pr. dag småfornødenheder (25% godtgørelse) 127,25 130,25
Rejsegodtgørelse/loft over fradrag (såfremt rejsegodtgørelserne ikke udbetales) 28.000 28.600
Kørselsgodtgørelse til og med 20.000 km. om året pr. km. 3,56 3,52
Kørselsgodtgørelse over 20.000 km. om året pr. km. 1,98 1,96
Cykel/knallert kørselsgodtgørelse 0,53 0,54
Befordringsfradrag de første 24 km. 0,00 0,00
Befordringsfradrag fra 24 km til 120 km 1,98 1,96
Befordringsfradrag ud over 120 km. 0,99 0,98
Gaver til almenvelgørende institutioner 16.300 16.600
Håndværkerfradrag – ”grønne” håndværksydelser mv. 6.100 6.200
Håndværkerfradrag – serviceydelser 12.200 12.500
Maksimum for indskud på alderspension (ingen fradragsret) 5.200 5.300
Maksimum for indskud på ratepension og ophørende livrente (efter AM-bidrag) 55.900 57.200
Livsvarig livrente – arbejdsgiverordning Ubegrænset Ubegrænset
Livsvarig livrente – privat ordning, opfyldningsfradrag (engangsindskud) 51.500 52.600
Livsvarig livrente – privat ordning, 10 års binding Ubegrænset Ubegrænset
Grænse for overførsel af overskud af virksomhed til medarbejdende ægtefælle 241.000 246.400
Småanskaffelser, straksafskrivning 13.800 14.100
Grænse for afgiftsfrie gaver til nære familiemedlemmer 65.700 67.100
Grænse for afgiftsfrie gaver til svigerbørn 23.000 23.000
Personfradrag (fra 18 år) 46.200 46.500
Personfradrag (under 18 år) 35.300 36.100
Beskæftigelsesfradrag 10,10 % (max. 37.200) 10,50 % (max. 39.400)
Jobfradrag 3,75 % (max. 2.100) 4,50 % (max. 2.600)
Beskæftigelsesfradrag – enlige forsørgere 6,25 % (max. 22.400) 6,25 % (max. 22.900)
Bundskat 12,13 % 12,14 %
Topskat 15,0 % 15,0 %
Topskat, bundfradrag efter fradrag af eventuelt AM-bidrag 513.400 531.000
Marginalskatteprocent, skrå skatteloft 52,05 % 52,06 %
Skatteloft, kapitalindkomst, ekskl. kirkeskat 42 % 42 %
Arbejdsmarkedsbidrag 8,00 % 8,00 %
Aktieindkomst 42,00 % ved beløb over 54.000 kr. (108.000 kr. for ægtefæller) 42,00 % ved beløb over 55.300 kr. (110.600 kr. for ægtefæller)
Aktieindkomst 27,00 % ved beløb op til 54.000 kr. (108.000 kr. for ægtefæller) 27,00 % ved beløb op til 55.300 kr. (110.600 kr. for ægtefæller)
Firmabil, procent af anskaffelsessum, der ligger under eller er 300.000 kr. 25,00 % 25,00 %
Firmabil, procent af anskaffelsessum, der ligger over 300.000 kr. 20,00 % 20,00 %
Firmabil, miljøtillæg (som tillægges værdien af fri bil) 150 % 150 %
Ejendomsværdiskat, procent af ejendomsværdi, der ligger under 3.040.000 kr. 1,00 % 1,00 %
Ejendomsværdiskat, procent af ejendomsværdi, der ligger over 3.040.000 kr. 3,00 % 3,00 %
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag 6.200 6.300
Restskat: Dag-til-dag-rente fra 1. januar til 1. juli 2,00 % -
Restskat: Procenttillæg 4,00 % -
* Lovforslag fremsat 20.11.2019 om genindførelse af beskatning af fri telefon

Godtgørelse af energiafgifter 2020

Skemaet viser de mest almindelige satser for energiafgifter, som kan godtgøres. For de fleste virksomheder er især godtgørelse af el- og vandafgifter relevant. Satserne gælder indkøb, der leveres og faktureres efter 1. januar 2020. Husk at tilpasse satserne, når I bogfører.
 
Energiform Beløb/enhed Afgiftssats 2019 Afgiftssats 2020 Godtgørelse 2020
Elektricitet Øre/kWh 88,4 89,2 Proces: 88,8 øre / Rumvarme: 68,2 øre*
Vand Kr./m3 6,37 6,37 6,37**
Naturgas Øre/m3 222,5 222,5 92,07 %***
Gas- og dieselolie Øre/l 201,6 201,6 92,07 %***
Fuelolie Øre/l 228,4 228,4 92,07 %***
 
*Momsregistrerede virksomheder kan som udgangspunkt få godtgjort afgiften på elektricitet, som virksomheden har anvendt til procesformål, hvilket eksempelvis omfatter belysning, drift af computere, maskiner og installationer m.v. Godtgørelsen reduceres dog med 0,4 øre/kWh, som vedrører EU´s minimumskrav til afgift, som virksomheden selv skal betale.
Virksomheder omfattet af bilag 1 til elafgiftsloven kan dog ikke få godtgjort elafgift. Bilaget omfatter en lang række liberale erhverv, bl.a. advokater, bureauer (bl.a. vagtbureauer og ægteskabsbureauer), landinspektører, mæglere, reklamevirksomheder, revisorer og rådgivende ingeniører m.v.
Der kan ske delvis godtgørelse af elektricitet, der anvendes til rumvarme og varmt vand samt komfortkøling. Det er som udgangspunkt en betingelse, at der sker særskilt måling af elforbruget, således at elforbruget til proces kan adskilles fra forbruget til opvarmning og komfortkøling m.v.
Hvis elforbruget til eksempelvis varme og komfortkøling ikke måles særskilt, er der dog mulighed for at anvende alternative standardmetoder til opgørelse af dette forbrug. Virksomheder omfattet af bilag 1 kan også få delvist godtgjort elafgift til rumvarme og komfortkøling m.v., forudsat dette altid sker ved konkret måling.
Der gælder særlige godtgørelsesregler for virksomheder med særlige produktionsanlæg og for virksomheder indenfor landbruget og gartnerier m.v.
 
**Momsregistrerede virksomheder kan få godtgjort vandafgiften i samme omfang, som virksomhederne har fradragsret for momsen. Der er ingen begrænsninger i godtgørelsen, blot vandet er forbrugt af virksomheden i forbindelse med momspligtig virksomhed. Dermed kan alle typer af momspligtige virksomheder få godtgjort vandafgift.
 
***Visse produktionsvirksomheder kan få godtgjort afgiften på forskellige mineralolier, der anvendes til produktion m.v. af visse varegrupper i samme omfang, som virksomheden har fradragsret for momsen. Det forudsætter som hovedregel, at varmen ikke bidrager til rumvarme. Som hovedregel skal godtgørelsen beregnes ud fra energiindholdet i brændslet. Dette kan dog ofte være svært at opgøre. Fradraget kan for 2020 derfor i stedet opgøres ved at reducere afgiften på fakturaen med 7,93 %. Det betyder, at der i 2020 vil kunne godtgøres 92,07 % af energiafgiften.
 

Mere information

Hvis du har spørgsmål til satserne, er du velkommen til at kontakte inforevisions afdeling for skat, moms og afgifter.
 
Leder af skatteafdelingen                             
Flemming Saabye                                                              
T 39 53 50 38
FSA@inforevision.dk
 
Moms- og afgiftskonsulent
Michael Sølund
T: 39 53 50 05
mic@inforevision.dk

Jannik Petersen
Skattekonsulent
T 3953 5047
jpe@inforevision.dk

Skattekonsulent
Tina Rosendal Jensen
T 39 53 50 92
TRJ@inforevision.dk

+45 39 53 50 00

info@inforevision.dk

inforevision

Buddingevej 312
2860 Søborg

CVR-nr. 19263096

Genveje