Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Se de aktuelle energiafgifter.

Energiafgifter 2022

Skemaet herunder viser de mest almindelige satser for energiafgifter, som kan godtgøres. For de fleste virksomheder er især godtgørelse af el- og vandafgifter relevant. Satserne gælder indkøb, der leveres og faktureres efter 1. januar 2022. Husk at tilpasse satserne, når I bogfører.

Energiform Afgiftssats 2021 Afgiftssats 2022 Godtgørelse 2022
Elektricitet 0,899 Kr./kWh 1. jan. - 30. juni: 0,903 kr./kWh 1. jan. - 30. juni: 0,899 kr./kWh*
1. juli - 31. dec.: 0,763 kr./kWh 1. juli - 31. dec.: 0,759 kr./kWh*
Vand 6,37 kr./m3 6,37 kr./m3 6,37 kr./m3**
Naturgas 2,486 kr./m3 2,496 kr./m3 92,86 %***
Gas- og dieselolie 2,252 kr./ltr. 2,261 kr./ltr. 92,86 %***
Fuelolie 2,552 kr./ltr. 2,561 kr./ltr. 92,86 %***

*Momsregistrerede virksomheder kan som udgangspunkt få godtgjort afgiften på elektricitet. Fra 1. januar 2021 skal forbruget mellem procesformål og komfortformål ikke længere adskilles og godtgøres med forskellige satser. Godtgørelse af elektricitet skal dog fortsat reduceres med 0,004 kr/kWh, som vedrører EU’s minimumskrav til afgift, som virksomheden selv skal afholde.

Virksomheder omfattet af bilag 1 til elafgiftsloven kan dog fortsat ikke få godtgjort elafgift til procesformål. Bilaget omfatter en lang række liberale erhverv, bl.a. advokater, bureauer (herunder vagtbureauer og ægteskabsbureauer), landinspektører, mæglere, reklamevirksomheder, revisorer og rådgivende ingeniører m.v. Se dog ændring i regler fra 2023 i bemærkning nedenfor.

For bilag 1-virksomheder kan der dog ske fuld godtgørelse af elektricitet, der anvendes til rumvarme og varmt vand samt komfortkøling. Det er en betingelse, at der sker konkret måling af dette elforbrug. 

Der gælder særlige godtgørelsesregler for virksomheder med særlige produktionsanlæg og for virksomheder indenfor landbruget og gartnerier m.v.

**Momsregistrerede virksomheder kan få godtgjort vandafgiften i samme omfang, som virksomhederne har fradragsret for momsen. Der er ingen begrænsninger i godtgørelsen, blot vandet er forbrugt af virksomheden i forbindelse med momspligtig virksomhed. Dermed kan alle typer af momspligtige virksomheder få godtgjort vandafgift. 

Bemærk, at drikkevandsbidraget på de 19 øre fra 1. januar 2021 er ophævet. 

Fra den 1. februar 2021 foreslås vandafgiften øget med de selvsamme 19 øre pr. m3. Den samlede afgift på vand ændres således tilbage til de oprindelige 6,37 kr. pr. m3 vand. Dermed kan der ske godtgørelse af vandafgiften 6,37 kr. pr. m3 vand for 2020.

***Visse produktionsvirksomheder kan få godtgjort afgiften på forskellige mineralolier, der anvendes til produktion m.v. af visse varegrupper i samme omfang, som virksomheden har fradragsret for momsen. Det forudsætter som hovedregel, at brændslerne ikke bidrager til rumvarme.

Som hovedregel skal godtgørelsen beregnes ud fra energiindholdet i brændslet. Dette kan dog ofte være svært at opgøre. Fradraget kan for 2022 derfor i stedet opgøres ved at reducere energiafgiften på fakturaen med 7,14 %. Det betyder, at der i 2022 vil kunne godtgøres 92,86 % af energiafgiften. Satserne ovenfor er anført uden tillæg af co2-afgift, da disse kun i få tilfælde kan godtgøres.

Ændringer på vej i 2023

I 2023 sker der ændringer på to væsentlige områder.

  • For det første bliver liberale erhverv ligestillet med øvrige erhverv, når det gælder muligheden for godtgørelse af elafgift. Ved anmodning om godtgørelse skal de herefter som udgangspunkt ikke længere skelne mellem, hvad de bruger elektricitet til.
  • For det andet vil en lang række industrivirksomheder fra 2023 få begrænset deres muligheder for at få godtgjort gas- og olieafgift.

Mere information

Hvis du har spørgsmål til afgiftssatserne, er du velkommen til at kontakte inforevisions afdeling for skat, moms og afgifter. Du kan læse mere om os her.
 
Leder af skatteafdelingen
Flemming Saabye 
T 39 53 50 38
fsa@inforevision.dk
 
Nana Johansson
Momsrådgiver
T 39 53 5005
nan@inforevision.dk
 
Jannik Petersen
Skatterådgiver
T 39 53 50 47
jpe@inforevision.dk
 
Elisabeth Toft
Skatterådgiver
T 39 53 50 16
elt@inforevision.dk
 

Genveje