Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Hvad gør du, hvis en kunde ikke kan betale regningen? Læs her, hvordan og hvornår du kan ...
21. maj 2023

Moms og skat ved tab på kunder

Hvad gør du, hvis en kunde ikke kan betale regningen? Læs her, hvordan og hvornår du kan fradrage eller regulere moms og skat ved tab på debitorer.

Allerførst er det vigtigt at vide, at forudsætningen for at kunne tale om et tab på en kunde (debitor) i denne forbindelse er, at der rent faktisk er betalt salgsmoms og skat af omsætningen på den pågældende kunde.       

Hvis det så viser sig, at kunden ikke betaler, opstår der et helt eller delvist tab på debitor, og nu er spørgsmålene så:

  • Kan tabet fradrages?
  • Hvornår kan fradraget foretages?

Det ser vi nærmere på her.

Skattemæssig behandling af tab på debitorer

Lad os først kaste et kort blik på skatten. Uanset, om du er selvstændig erhvervsdrivende eller om virksomheden drives i selskabsform, har du som hovedregel ret til skattemæssige fradrag for tab på forretningsdebitorer m.v.

Tabet skal trækkes fra i det indkomstår, hvor tabet er realiseret – dvs. når tabet er konstateret og kan gøres endeligt op. Dette kaldes også realisationsprincippet.

Hvis du har trukket et tab fra, og betaler kunden senere et beløb, der overstiger den nedskrevne værdi af debitoren, skal du betale skat af gevinsten.

Selskaber – men ikke selvstændige erhvervsdrivende – har et alternativ til realisationsprincippet. Som selskab kan du vælge at fratrække tab efter det såkaldte lagerprincip, som er værdien af fordringerne ved udgangen af det enkelt indkomstår, dvs. den del af den enkelte fordring, som det forventes, at den enkelte skyldner kan betale.

Hver enkelt debitor skal vurderes for sig, og der kan ikke skattemæssigt nedskrives for tab med en generel procentsats.

Momsmæssig behandling af tab på debitorer

Nu skal vi se på, hvordan du håndterer momsen ved tab på debitorer.

Her skelnes der ikke mellem, om du er selvstændig erhvervsdrivende, eller om virksomheden drives i selskabsform. Hovedreglen er, at du har ret til at trække momsen fra, hvis en kunde ikke betaler sin regning.

Fradraget forudsætter naturligvis, at dine leverancer har været momspligtige og momsbelagt, og at du har angivet og afregnet salgsmomsen.

Og her gælder det samme som ved skatten: Hvis du har fratrukket momsen efter et tab på en kunde, der så senere betaler med et beløb, der overstiger den nedskrevne værdi af debitoren, er gevinsten momspligtig.

Hvornår er et tab konstateret?

En manglende eller forsinket betaling falder ikke automatisk ind under kategorien ”tab på debitorer”. Heller ikke selvom du har rykket kunden et par gange. Der kan jo være tale om sløsede kunder, der blot har glemt at betale regningen.

Du skal kunne dokumentere, at du har taget aktive skridt for at inddrive dit tilgodehavende hos kunden – fx gennem advokat, inkasso eller andet.

Hvilke aktive skridt, der anses for tilstrækkelige til at konstatere et tab, afhænger bl.a. af beløbets størrelse og årsagen til, at din kunde ikke betaler.

Regulering af moms ved tab på små debitorer

Hvis din kunde ikke er under konkurs, akkord eller tvangsauktion, kan årsagen til, at fakturaen ikke bliver betalt, være vanskelig for dig at dokumentere.

Så når det handler om mindre beløb på under 3.000 kr. inkl. moms, vil det derfor normalt være tilstrækkeligt, at du forgæves har rykket kunden for betaling, og at jeres handelsforbindelse er ophørt – som udgangspunkt for mindst 1 år siden. Du skal sørge for skriftlig dokumentation for, at du har gennemført rykkerproceduren, før du kan realisere tabet.

Er dit krav på op til 10.000 kroner inkl. moms mod en kunde, der ikke er under konkurs, akkord eller lignende, har Skattestyrelsen lempet sin praksis. Her kan du regulere salgsmomsen, hvis pengene kan anses for tabt, når du har gennemført en intern rykkerprocedure i virksomheden.

Bemærk, at en procentvis nedskrivning ikke er tilladt. Der skal ske en konkret vurdering.

Hvis kunden er under konkurs  

Hvis din kunde er under konkursbehandling, vil konkursboets kurator normalt udsende en erklæring med en foreløbig vurdering af, hvor meget kurator forventer at kunne udbetale, når konkursboet afsluttes.

Du kan bruge en sådan udmelding til at opgøre dit foreløbige tab på kunden.

I praksis vil den endelige opgørelse af et konkursbo ofte tage flere år, hvorefter tabet som regel skal reguleres.

Hvis kunden indgår i en tvangs- eller frivillig akkord 

Som et alternativ til konkurs kan din kunde blive frigjort fra sine forpligtelser overfor din virksomhed ved at betale en procentdel af det skyldige beløb til virksomhedens kreditorer. Det kaldes tvangsakkord.

Her kan du regulere for den nedskrivning, der sker i forbindelse med gennemførelsen af en tvangsakkord. Selve reguleringen kan først gennemføres, når akkorden er stadfæstet af skifteretten.

Med frivillige akkorder kan du som sælger aftale med din kunde, at du eftergiver en del af dit tilgodehavende. Det beløb, du eftergiver, anses for endeligt tabt, når betingelserne for den frivillige akkord er opfyldt, og der kræves tilstrækkelig dokumentation for den gennemførte ordning – fx erklæringer fra revisor eller advokat.

Søg rådgivning, før du indgår aftaler med debitorer

I inforevision ser vi ofte, at nødlidende kunder tilbyder delvis betaling, afdrag, gældskonvertering og lignende. Nogle ideer kan være ganske gode og hensigtsmæssige, mens andre kan sætte dig i en uheldig økonomisk situation. 

Bl.a. skal du som sælger være opmærksom på, at kundetilgodehavender kan skifte karakter. De kan fx gå fra at være et vare- eller ydelsestilgodehavende til at blive et pengeudlån, hvis betalingsvilkårene lempes.

Ved pengeudlån kan du som sælger blive afskåret fra at regulere den tabte moms på debitoren. En tilsvarende udfordring kan opstå, hvis du sælger virksomhedens debitorer eller i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse m.v. 

Vores generelle anbefaling er derfor, at du kontakter en moms- og skatterådgiver, hvis din virksomhed har udsigt til at lide større tab på debitorer. 

Yderligere information

Hvis du har brug for rådgivning eller assistance om skat, moms og afgifter, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling. Du kan læse mere om os her.

Leder af skatteafdelingen
Flemming Saabye
T 39 53 50 38
fsa@inforevision.dk