Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Ny afgørelse rokker ved fortolkningen af regler for momspligtige byggegrunde. Det kan få fatale ...
24. oktober 2019

Moms på bygning versus byggegrund

Det kan få fatale økonomiske konsekvenser, hvis virksomheder og entreprenører ikke er opmærksomme på de særlige momsregler for fast ejendom.

Moms på salg af fast ejendom er et område, der fortsat har stor bevågenhed. Praksis for, hvornår der er tale om et momspligtigt salg af en byggegrund eller et momsfrit salg af en brugt bygning, er langtfra klarlagt endnu.

I en verserende dansk sag ved Vestre Landsret har Landsretten forelagt EU-domstolen en række præjudicielle spørgsmål, der skal tydeliggøre begrebet ’byggegrunde’, og hvad dette begreb egentlig omfatter.

For nylig kom EU-domstolens svar (C-71/18, KPC Herning), og det vurderes at gå imod Skattestyrelsens nuværende fortolkning af reglerne for, hvornår der er tale om salg af en momsfri brugt bygning – og altså ikke en momspligtig byggegrund.   

Den konkrete sag ved Vestre Landsret

Sagen handler om salg af et pakhus (brugt ejendom) på Odense havn. Selskabet KPC Herning og Boligforeningen Kristiansdal planlagde at nedrive det meste af pakhuset, hvorefter der skulle opføres ungdomsboliger gennem til- og ombygningsarbejde på pakhuset.

Ejendommen blev solgt over to omgange. I første omgang købte KPC ejendommen af Odense Havn og solgte derefter ejendommen videre til Boligforeningen Kristiansdal. I begge omgange blev pakhuset solgt uden moms som en brugt og driftsklar ejendom, og nedrivningen blev først iværksat, da disse transaktioner var gennemført.

Skattestyrelsen: Salg af en momspligtig byggegrund

Skattestyrelsen var ud fra en konkret vurdering af den opfattelse, at der var tale om salg af en momspligtig byggegrund, da udgangspunktet klart og entydigt var at nedrive pakhuset og opføre nye ungdomsboliger.

Vestre Landsret stiller i sagen spørgsmålstegn ved, om momssystemdirektivets bestemmelser er forenelige med de danske skattemyndigheders fortolkning. Helt specifikt ville Vestre Landsret vide, om salget af ejendommen kunne anses for at være salg af en byggegrund, eftersom aftalens parter planlagde, at bygningen efter salget skulle helt eller delvist nedrives.

EU-domstolen: Begge transaktioner er momsfritaget

Bedømmelsen af, om transaktionerne skal kvalificeres som levering af en momspligtig byggegrund eller levering af en momsfri gammel bygning, skal være objektiv og foretages på det tidspunkt, hvor transaktionen finder sted.

Det pågældende pakhus var intakt og fuldt funktionsdygtigt på tidspunktet for transaktionen. Der lå altså en bygning på grunden, som derfor ikke kunne betegnes som en tom byggegrund.

På trods af den planlagte nedrivning, var der stadig – på tidspunktet for indgåelse af aftalerne – usikkerhed om, hvorvidt nedrivningen skulle finde sted.

EU-domstolen konkluderer dermed, at de danske skattemyndigheders fortolkning ikke er forenelig med EU-reglerne på området. Det vil sige, at transaktionerne skal anses for at være salg af en gammel bygning i den situation, hvor der rent faktisk står en gammel og funktionsdygtig bygning på grunden på tidspunktet for overdragelsen. Domstolen fastslog herefter, at begge transaktioner i sagen er momsfritaget.

Det står klart, at de danske skattemyndigheder fremadrettet skal anvende en mere objektiv fortolkning af reglerne, når de skal afklare, om der er tale om en brugt og funktionsdygtig bygning og ikke en byggegrund. Dermed kan købernes og sælgernes hensigt ikke uden videre tillægges afgørende betydning.

Et styresignal om ændret praksis er måske på vej

Vi afventer nu i spænding, hvordan Venstre Landsret vil fortolke Domstolens svar på de præjudicielle spørgsmål, når der skal afsiges dom i sagen i nærmeste fremtid.

Vi kan formentligt forvente, at Skattestyrelsen senere vil udsende et styresignal om ændret praksis på området. Styresignalet kan også forventes at indeholde guidelines for mulighederne for at få genoptaget sager, hvis momsen har været behandlet efter den hidtidige praksis.

Mere information

Har du spørgsmål, eller ønsker du råd og vejledning om skat, moms og afgifter, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling.

Moms- og afgiftskonsulent
Michael Sølund
T: 39 53 50 05
mic@inforevision.dk