Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Det er vigtigt at tage stilling til, om selskabet vil indbetale frivilligt, eller om den ordinære ...
5. januar 2023

Selskabers acontoskat for 2023

Senest den 20. marts 2023 skal selskaber betale første rate af den ordinære acontoskat for indkomståret 2023. Det er vigtigt at tage stilling til, om selskabet vil indbetale frivilligt, eller om den ordinære rate eventuelt skal sættes ned.

Den ordinære acontoskat betales to gange årligt i lige store rater. Raterne er beregnet som halvdelen af gennemsnittet af de seneste tre års selskabsskat.

Et selskab kan derudover frit vælge, om der skal betales frivillig acontoskat. Fristerne for frivillig acontoskat er den 20. marts 2023 for første rate, den 20. november 2023 for anden rate og den 1. februar 2024 for tredje rate.

Vær opmærksom på rentetillæg ved acontoskat

Det må anbefales at udarbejde et estimat over forventet selskabsskat til betaling for året. Hvis selskabet har likviditet til rådighed – og især selskaber med bankindeståender, der forrentes med negative renter – kan selskabet med fordel foretage frivillig indbetaling inden 20. november 2023.

Ved frivillig indbetaling i marts godskrives et tillæg, hvorimod der skal betales et tillæg ved indbetaling i november 2023 og februar 2024. Størrelsen af disse tillæg fastsættes først sidst på året.

Tillægget for første og anden rate var for 2022 på 0,1%, hvorimod tillægget for tredje rate udgjorde 0,9% i 2022. Satserne for 2023 forventes at blive som for 2022.

Har selskabet overskydende skat for indkomståret 2023, udbetales den senest den 20. november 2024 sammen med en skattefri rentegodtgørelse. Hvis selskabet har skyldig acontoskat, vil der ske modregning i denne inden udbetaling. Godtgørelse ved tilbagebetaling af overskydende skat forventes at blive ca. 0,4%.

En eventuel restskat for indkomståret 2023 skal betales senest den 20. november 2024 sammen med et restskattetillæg, der offentliggøres i december 2023, og som forventes at blive som i 2022, nemlig 4,4 %.

Indberetning af frivillig indbetaling

Husk at oprette eventuelle frivillige indbetalinger i TastSelv Erhverv, inden selve betalingerne gennemføres. I modsat fald vil den frivillige indbetaling blive tilbagebetalt.
Det er også vigtigt, at selskabets skattekonto ikke forinden har en negativ saldo, da en indbetaling først går til dækning af den ældste gæld.

Sådan indberettes indbetalingen:

  • Vælg Selskabsskat
  • Vælg Acontoskat
  • Vælg Indberet/Ændr ud for den rate, du ønsker at ændre
  • Indberet, hvor meget selskabet ønsker at indbetale i frivillig acontoskat.

Anvend derefter betalingslinjen for at betale over Skattekontoen. Den findes på oversigtsbilledet under ”acontoskat”.

Nedsættelse af den ordinære acontoskat

Acontoskatteraterne kan sættes ned, hvis selskabet forventer, at selskabsskatten for 2023 bliver væsentligt lavere end den beregnede acontoskat. Sidste frist for at nedsætte den første rate af acontoskatten er den 20. marts 2023, og for anden rate den 20. november 2023 (betalingsfristerne). Nedsættelse af acontoskatteraterne foregår ved digital indberetning i TastSelv Erhverv.

Yderligere informationer

Hvis du har spørgsmål til selskabers frivillige betaling af acontoskat, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling. Læs mere om os her.

Flemming Saabye
Leder af skatteafdelingen
T 39 53 50 38
fsa@inforevision.dk

Jannik Petersen
Skattekonsulent
T 39 53 50 47
jpe@inforevision.dk