Få besked, når der er nyt

Vil du holde dig up-to-date? Tilmeld dig vores infoupdate. Så får du direkte besked, når vi publicerer nyt indhold, der er aktuelt for dig.

Jeg accepterer


Skattemæssigt er bitcoins ikke en traditionel valuta og er derfor ikke omfattet af ...
24. april 2018

Skat ved investering i bitcoins

Kryptovalutaer og specielt bitcoins har været meget omtalt i medierne, og mange har måske været fristet til at investere for at få andel i eventuelle gevinster. Skatterådet har i to nylige afgørelser taget stilling til den skattemæssige behandling af bitcoins.

Skatterådet fastslog allerede i en afgørelse tilbage i 2014, at bitcoins i skattemæssig forstand ikke er en traditionel valuta. Derfor er bitcoins ikke omfattet af reglerne i kursgevinstloven eller af speciallovgivning i øvrigt.

I de nye afgørelser har Skatterådet derfor henholdt sig til de grundlæggende bestemmelser i statsskatteloven, som er mere end 100 år gamle.

Skatterådet: Investering i bitcoins er spekulation

Skatterådet fandt, at ud fra en spekulationsbetragtning var investorerne skattepligtige af gevinster på bitcoins. Der er tale om en konkret vurdering, som skal foretages på anskaffelsestidspunktet, og som går på, om købet sker med det formål af opnå en gevinst.

I forbindelse med den første afgørelse har SKAT udsendt en pressemeddelelse. Her udtaler Skatterådets formand, at selv om der er tale om en konkret vurdering, vil der efter rådets opfattelse i skattemæssig forstand være tale om spekulation, når der investeres i bitcoins. Det vil derfor være SKATs absolutte udgangspunkt, at eventuelle gevinster på bitcoins skal beskattes, ligesom der skattemæssigt vil være fradrag for tab.

Beskatning af gevinster og tab

I afgørelserne slår Skatterådet fast, at personers gevinster skal beskattes som personlig indkomst uden arbejdsmarkedsbidrag, dvs. op til en marginalskat på 53 %, mens eventuelle tab er ligningsmæssige fradrag, dvs. med en fradragsværdi på ca. 27 %.

Opgørelse af gevinst og tab

Skatterådet fastslår desuden, at gevinst og tab skal opgøres efter det såkaldte FIFO-princip. Det betyder, at det i skattemæssig henseende altid er den først købte bitcoin, som skal anses for den først solgte, og at fortjenesten derfor opgøres som forskellen mellem salgssummen og den faktiske anskaffelsessum med fradrag for eventuelle handelsomkostninger.

Skatterådet tilkendegav desuden, at alle bitcoins skal ses under ét, selv om de måtte være fordelt på forskellige konti eller såkaldte ”wallets”.

Efter Skatterådets opfattelse er der ikke tale om en nettoopgørelse inden for indkomståret. Det vil sige, at Skatterådet mener, at der ved hvert salg skal laves en avanceopgørelse, hvor en eventuel gevinst skal selvangives som personlig indkomst, mens tab skal selvangives som et ligningsmæssigt fradrag. En sådan adskillelse af gevinster og tab er helt urimelig, hvorfor der bør lovgives på området, så opgørelsen som minimum bliver en nettoopgørelse inden for året.

Derudover har SKAT tilkendegivet, at der i skattemæssig forstand ikke er tale om et fradragsberettiget tab, hvis man mister koder til en virtuel wallet.

Investering i kryptovalutaer via terminskontrakter

Ifølge Skatterådet skal en eventuel gearing ved investering i bitcoins og andre kryptovalutaer skattemæssigt behandles som terminskontrakter, hvor eventuelle gevinster beskattes som kapitalindkomst, mens tab bliver såkaldte ”kildeartsbegrænsede” tab.

En sådan opgørelse foretages netto for året, hvor et samlet tab umiddelbart kun kan fratrækkes i det omfang, hvor der i tidligere år har været skattemæssige gevinster på kontrakterne.

Yderligere information

Har du spørgsmål, eller vil du gerne vide mere om beskatning af bitcoins, er du velkommen til at kontakte inforevisions skatteafdeling.

Kontakt

Flemming Saabye
Leder af skatteafdelingen
T: 39 53 50 38
fsa@inforevision.dk

Bo Sponholtz
Statsautoriseret revisor
T: 39 53 50 33
bsp@inforevision.dk